มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2565

21 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2565ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็นเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมเป็น "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" ซึ่งเป็นการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม ดังนี้

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. สาขาภูมิปัญญา

3.สาขาสื่อสารมวลชน 

4.สาขาศิลปะ

5.สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

7.สาขากีฬาและนันทนาการ

8. สาขาคหกรรมศาสตร์

9.สาขาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2565 สำหรับประชาชน “รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2565” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ที่ www.culture.cmru.ac.th


ภาพ – ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดูรายละเอียด >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203280 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558