มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร เพื่อเตรียมการบูรณะ

21 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร เพื่อเตรียมการบูรณะเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมถวายเครื่องสังเวย ในพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรองค์แรกของมหาวิทยาลัย ณ ลานมณฑปพระพิฒเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการบูรณะลงรักปิดทององค์พระพิฆเศวร และมณฑปประดิษฐานพระพิฆเนศวร โดยก่อนพิธีบวงสรวงได้ประกอบพิธีทานธรรม(ตานธัมม์) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตบูรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งองค์พระพิฆเนศวร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มี 2 องค์ องค์ที่ 1 สีเหลืองทอง ด้านบน ทำจากปูน สร้างในปี พ.ศ.2490 ในสมัยของนายทวีโป ราณานนท์ (ครูใหญ่) และองค์ที่ 2 สีดำ ด้านล่าง ทำจากทองสำริด พ.ศ.2531 สมัย รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี (อธิการ) ส่วนมณฑปประดิษฐานพระพิฆเนศวร์ สร้างในปี พ.ศ. 2551 โดย พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ครูบาปัญญาวชิร) เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) สร้างมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ มณฑปและองค์พระพิฆเนศวร ได้เกิดการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงขอเชิญช่วนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการบูรณะในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ www.facebook.com/ilaccmru

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลข่าว : นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203292 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558