มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

21 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขารยังวัดต่าง ๆ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 7 วัด ประกอบด้วย วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  วัดข่วงสิงห์  วัดหนองปันเจียง และ วัดหนองกู่คำ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อร่วมรักษาพุทธประเพณีที่ดีงามสืบไป  
ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลข่าว : นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203314 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558