มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2564

22 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข”

ประจำปีงบประมาณ 2564 

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะครบอายุราชการ ในปี 2564 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 14 คน
         


โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” เป็นโครงการที่กองบริหารงานบุคคลจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงวัยและศึกษาวิธีรับมือปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ อาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203308 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558