มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม

 

ตราครุฑ

                                                                                              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้าง

กลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศูนย์แม่ริม

--------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น จากการยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นเสนองาน จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.       บริษัท อีลีแม็ค จำกัด

2.      บริษัท แอ๊กซิส แลนด์สเคป จำกัด

3.      บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด

4.      บริษัท ดีไว พลัส จำกัด

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เสนองานแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นเสนองานทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ ทุกประการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ยื่นเสนองานทั้ง 4 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและให้นำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายใดมีความประสงค์จะนำเสนองานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885366

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8375772 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558