มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564
                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยการคัดเลือกในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ขอรับการคัดเลือก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                    ทั้งนี้ภายในการประชุมได้มีการนำเสนอบริบทของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิดนักศึกษาในโครงการการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น อาทิ กลุ่มอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ สวนเกษตรครูน้อย สำนักหอสมุดศูนย์แม่ริม สำนักดิจิทัลศูนย์แม่ริม อาคารหอพักนักศึกษาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303808 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558