มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม

 

ตราครุฑ

                                                                                              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนองานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายนั้น

ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรีดี อาร์คิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากได้คะแนนด้านคุณภาพสูงสุดและผ่านตามเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2564

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th