มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร

21 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร 

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดร.ภูเบศ พวงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Education:WIE)  ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน โดยจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำสปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล กระชายหอมแดง หลักสูตรการทำบัวลอยเบญจรงค์ 5 สี ใส่น้ำขิง ลำใย และใบเตย เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลหนองยวง จำนวน 2 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลตำบลหนองยวง กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ภาพ - ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384326 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558