มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล

23 สิงหาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมสัมมนา

โครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


          ภายในงานมีการเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและการเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัลในระดับดุษฎีบัณฑิต” โดยวิทยากร รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา          โครงการการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล จัดขึ้นเนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการยกระดับองค์ความรู้ ในด้านนวัตกรรมงานวิจัย โดยคำนึงถึงการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลยุคศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้พัฒนากระบวนทัศน์ที่สะท้อนถึงงานวิจัยที่นำไปใช้งานได้จริง ตลอดจนนำไปสู่การเผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำหลักแนวคิดไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เชิงนวัตกรรมการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

รับชมการเสวนาภาคเช้า >> Click

รับชมการเสวนาภาคบ่าย >> Click

ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384120 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558