มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม "งามผี้หลี้ CMRU" เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ โครงการ Campus challenge 2020

4 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีม "งามผี้หลี้ CMRU"  เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ

โครงการ Campus challenge 2020          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีม งามผี้หลี้ CMRU” นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้แก่ นายศราวุธ รัตนวงศ์, นายธวัชชัย คนสนิท,นายเอกชัย พุทธยศ และ นายชนที เงินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Campus challenge 2020 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพียงแห่งเดียวจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ส่งผลงานกว่า 800 ทีม ด้วยชื่อแผนงาน ขับขี่ปลอดภัย จะไปเหง้อ” (เหม่อ) New Normal แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเสียสมาธิขณะขับขี่ในชีวิตวิถีใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง เหง้อเป็นภาษาเหนือ ที่หมายถึงพฤติกรรม เหม่อ เหม่อลอย ชะเง้อ และไม่มีสมาธิ จะไปภาษาเหนือ หมายถึงอย่าทำพฤติกรรมนั้น เช่น จะไปไป แปลว่า อย่าไป จะไปเหง้อจึงหมายถึง อย่าเหม่อลอย หรือ เป็นการเตือนให้มีสติการเสียสมาธิในขณะขับขี่ เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเลือกใช้คำเมืองเป็นจุดเด่นในการรณรงค์ เนื่องจากนักศึกษาเกือบ 100 % เป็น คนท้องถิ่นภาคเหนือ ที่รู้จักภาษาคำเมือง แต่ในการรณรงค์ใช้ภาษากลางในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจเนื้อหาการรณรงค์ด้วย เนื่องจากมีแผนงานในการใช้สื่อออนไลน์ในยุค New Normal ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีสมาธิในการขับขี่ เน้นการขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างพฤติกรรมปลอดภัยร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

ผ่านสื่อออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม วันที่ 18 ตุลาคม 2564 และเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบตัดสินระดับประเทศในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมติดตามและสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/CMRUroadsafety หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า จะไปเหง้อ CMRU

 

ภาพ – ข้อมูล: ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ติดตามและสนับสนุนกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303964 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558