มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

4 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ  ดังนี้

 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184)

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563
 

อ.ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 

อ.สงกรานต์ สมจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

(รหัส 8103) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 

อ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(รหัส 0104) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 


 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวรำพึง  โนพวน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25642. นายไพรสันต์  สุวรรณศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564


3. นางสาวดวงกมล  พวงลังกา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ได้แก่ นายอนุพงค์ บัวเงิน ได้รับการแต่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

สังกัดกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ราย  ได้แก่

1. นางนภัสวันต์  รัตตประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

สังกัดกองการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 25642. นางศศิพินทุ์  บัวเดช พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้างานบริหารพัสดุ

สังกัดกองการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 
ภาพ – ข้อมูล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384181 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558