มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์) ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53

4 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์) ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53

    ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับความเชื่อมั่นจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Learning Management, Research and Innovation for Sustainable Development) ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต และการบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ราชบัณฑิต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมนำเสนองานวิจัย

          ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จึงขยายเวลาในการเปิดรับบทความวิจัย (Full Paper) โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดกลุ่มนำเสนอผลงาน 5 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มการศึกษา 2. กลุ่มการบริหารและการจัดการ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.กลุ่มอื่น ๆ อาทิ ศาสตร์พระราชา วิจัยสถาบัน เป็นต้น

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 09-7263-9181 เว็บไซต์ www.ngrc53.cmru.ac.th   หรือ  www.facebook.com/NGRC53


ภาพ ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384235 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558