มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ได้รับรางวัลทรงเกียรติ บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล

6 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ครุศาสตรบัณฑิต มร.ชม. ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคลตามที่ สภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรจากทั่วประเทศ  เพื่อประกาศยกย่อง เป็นผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ด็ก เยาวชน บุคคล และองค์กรหรือคณะบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนสังคมและสาธารณประโยชน์ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น สภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กร ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก นายทักษิณ ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ได้รับรางวัล บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล โดยสภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย จะดำเนินการจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ให้แก่บุคคลผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ต่อไป

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


ภาพ – ข้อมูล : สภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย / FB: taksin.thongkum

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384277 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558