มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

10 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3

ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”
          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงาน เพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สาขาการประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาการประถมศึกษา),มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (สาขาการศึกษาปฐมวัย) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สาขาการประถมศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(สาขาการประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา) และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สาขาการศึกษาปฐมวัย)

       

 

 

โอกาสนี้ ได้ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “การปรับระบบการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชุมชน” และรับฟังบรรยายเรื่องกระบวนทัศน์ของการผลิตครูเพื่อพัฒนาชุมชน คนรัก(ษ์)ถิ่น โดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น การชี้แจงแนวทางการทำงาน การแบ่งพื้นที่เป้าหมาย และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 โดย ดร.อุดม  วงษ์สิงห์  และ คุณกมลวรรณ  พลับจีน จากสำนักพัฒนาครูฯ กสศ. การชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นหา คัดกรอง คัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย โดย ดร.สุขสันต์  สอนนวล และคณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นหา คัดกรอง คัดเลือก ในยุคหลัง Covid-19 โดย ดร.จักรพรรดิ  วะทา , คุณนคร  ตังคะพิภพ  และ ผศ.บงกชรัตน์  ล้ำเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับการออกแบบการเรียนที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างครูรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ เป็นนักออกแบบการเรียนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและชีวิตในชุมชน และมีจิตสำนึกของการรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นต่อไป   


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่ง ที่ลงนามร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาการประถมศึกษา ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพ ที่มีจิตวิญญาณของครูนักพัฒนา และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนและโยกย้ายครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลด้วย ในอนาคตประสบการณ์จากการทำงานเรื่องนี้จะนำไปสู่การจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นภารกิจ ตามมาตรา 5 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) การออกแบบการเรียนสอนเพื่อรองรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จะผสมผสานให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้งานวิจัย การใช้โครงงาน การใช้สถานประกอบการเป็นฐานการเรียนรู้ โดยการเรียนการสอนตามแนวทางนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนทั้งทฤษฏี งานวิจัยที่มีการปรับปรุงให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ  2) ด้านความเป็นคน และ 3) ด้านคุณลักษณะความเป็นครู

 ข้อมูล: คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ (ระบบออนไลน์) : คณะครุศาสตร์ / สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

 

รับชมการถ่ายทอดพิธีและการเสวนา(ย้อนหลัง) >> Click

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  >> Click

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384217 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558