มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

 

 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ “สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการออนไลน์ ในโครงการ“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โครวิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 2 วัน ระว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน

โดย ในวันที่ 11 กันยายน 2564 มีการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผลงานวิจัยและการนำไปใช้กับโควิด-19” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในวันที่ 12 กันยายน 2564 การบรรยายเรื่อง กับข้าวเป็นยาในสถานการณ์การระบาด วิทยากรโดย อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา จากคลินิกแพทย์แผนไทย หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร

ปัจจุบันหลักสูตรการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ในปีการศึกษา 2566

ภาพ – ข้อมูล: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8368846 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558