มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

13 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

BTC CMRU ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ จัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์”
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 หัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์” และร่วมปาฐกถาพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่  โดยการจัดงานครั้งนี้  เป็นโครงการร่วมสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปิดเผยว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 หัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสู่การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์” ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ทเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)  ภายใต้การกำกับดูแลของ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (BTC) ได้ประสาน และจัดหาทีมงานวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่

1.  หัวข้อ “การตลาดดิจิทัลและช่องทางการขายออนไลน์” วิทยากรโดย อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง และอาจารย์วลัยพร สุพรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. หัวข้อ “การเตรียม Contents เพื่อการประชาสัมพันธ์บนตลาดดิจิทัล” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว และอาจารย์ชยภัทร  พุ่มจันทร์  อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” วิทยากรโดย อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง และอาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ และทีมงาน

4. หัวข้อ การจัดแสดงสินค้าอย่างไรให้โดนใจลูกค้า วิทยากร อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด และทีมงาน

          การจัดโครงการดังกล่าวมีกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์มากขึ้น

ภาพ – ข่าว : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th