มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง

13 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในการสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง ในหัวข้อ Sustainable Highland Development: Challenges & Response to Covid-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้
                    การจัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.ชม.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ Sustainable Highland Development: Challenges & Response to Covid-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ดำเนินงานกว่า 40 พื้นที่ของประเทศไทยมากว่า 15 ปี ที่สามารถนำองค์ความรู้และรูปแบบความสำเร็จของการดำเนินงานสามารถถ่ายทอดความรู้และตัวอย่างความสำเร็จให้กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีพื้นที่สูงในการพัฒนาเช่นเดียวกัน
                    ทั้งนี้การจัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2564 ที่เป็นการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางดำเนินการด้านการจัดการการเกษตรบนพื้นที่สูง ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงให้แพร่หลาย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการด้านการเกษตรในพื้นที่สูงของแต่ละประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงประจำพื้นที่ต่างๆ ในกรณีศึกษาแลกเปลี่ยน โดยจะมีพี่เลี้ยงอำนวยการกลุ่มประจำแต่ละประเทศ เพื่อช่วยให้การดำเนินการอบรมออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับเกษตรกรของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมในการบรรยายและตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทั้ง 4 ประเทศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เจ้าหน้าที่ สวพส. และผู้สนใจเข้าร่วมจากประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 90 คน
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพการสัมมนาฯ วันที่ 13 ก.ย. 64 >> Click

ประมวลภาพการสัมมนาฯ วันที่ 14 ก.ย. 64 >> Click

ประมวลภาพการสัมมนาฯ วันที่ 15 ก.ย. 64 >> Click

ประมวลภาพการสัมมนาฯ วันที่ 16 ก.ย. 64 >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384278 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558