มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19

17 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19
 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา นำโดย นายฐานุศักดิ์ อิศรี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อส่งมอบ "ถุงปันสุข" ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี  จำนวน 201 ชุด  และได้รับการสนับสนุนสมทบเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อีกจำนวน 200 ชุด  รวมทั้งสิ้น 401 ชุด แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวเพื่อนนักศึกษา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ชุมชนวัดกู่เต้า จำนวน 50 ชุด ชุมชนหลิ่งกอก จำนวน 60 ชุด ชุมชนศรีมงคล จำนวน 20 ชุด ชุมชนสะลวงนอก และสะลวงใน จำนวน 50 ชุด ชุมชนขี้เหล็ก จำนวน 50 ชุด คนไร้บ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 ชุด และยังได้ส่งมอบถุงปันสุข จำนวน 150 ชุด เพื่อเตรียมนำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในส่วนนี้ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จะได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบแก่ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

 
ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน และนางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่ >> Click

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่ริม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th