มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

17 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.จัดสัมมนาออนไลน์ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สร้างความเข้าใจ TCAS’65 แก่ครูแนะแนว17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

         

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนารูปแบบออนไลน์ ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์เวียงบัว และผ่านโปรแกรม ZOOM meeting โดยมี  ครูแนะแนว ครูฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 270 คน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและสัมมนารูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการการรับนักศึกษาและการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่ครูแนะแนว ครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป


          โครงการประชุมสัมมนารูปแบบออนไลน์ ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565  ได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ดร.พีระพงศ์  ตริยะเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ในการบรรยายให้ข้อมูลเรื่องระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรยายให้ข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และข้อมูลทุนการศึกษา โดยปิดท้ายการประชุมสัมมนาด้วยการบรรยาย  ให้ข้อมูลเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ /สำนักทะเบียนและประมวลผล/สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ข่าว  : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384268 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558