มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2564
                    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 "เรือชนะคลื่น" 2564 ณ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Zoom Clound Meeting
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร นำบุญจิตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา ประธานชมรมอาจารย์และข้าราชการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวแสดงมุทิตาจิต ในการจัดงานได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
                    สำหรับในปี 2564 มีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบวาระเกษียณอายุราชการจำนวน 14 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา , อาจารย์อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัยไชยชมภู , อาจารย์เอกรัฐ อินทร์แสง , อาจารย์ฉันทนา ศศิธารามาศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์.ดร.คมศิลป์ประสงค์สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณครูธนิดา ปิ่นแก้วสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณนภัสนันท์ชัยภักดี และสำนักงานอธิการบดี คุณจรัล พรมตัน
                    ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการแสดงประวัติ ภาพแห่งความประทับใจ และผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466393 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558