มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A)

23 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ

ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรม P2A Virtual Mobility: Business & Entrepreneurship เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ระหว่างนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จำนวน 110 คน ประกอบด้วย Hanoi University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม, Panpacific University ประเทศฟิลิปปินส์, Sunway University ประเทศมาเลเซีย, Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA ประเทศอินโดนีเซีย, Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย, Duy Tan University ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 21 กันยายน 2564 โดยมีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชา Global Business Management วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ อาจารย์เจนจิรา อาษากิจ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Innovation & Creation Models for Business and Entrepreneurship ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th