มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

30 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงค์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่สู่ธุรกิจชุมชนนี้ เป็นการลงนามผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้แก่ชุมชน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขายสินค้าในชุมชนจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว จึงเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง โดยการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่สามารถพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนมุ่งให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

 


 ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466301 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558