มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์

30 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม (Duy Tan University: DTU) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้านการนวดหน้าแบบไทยและการทำอาหารเวียดนาม ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรม “CMRU & DTU Virtual Workshop 2021: Student e-Exchange in Hospitality & Tourism" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนวดหน้าแบบไทย และการทำอาหารเวียดนาม ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนามการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ การฟังบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “The future of Hospitality and Tourism in a post pandemic era in Chiang Mai, Thailand’s perspective” โดย อาจารย์สุนิสา เฟรนเซล์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนวดหน้า สอนโดย อาจารย์งามนิด แสงนำพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการทำอาหารเวียดนาม สอนโดย Dr. Bui Kim Luan รองคณบดีสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 50 คน และนักศึกษาจากสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมจำนวน 50 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ภาพ – ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th