มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ครูคืนถิ่น” รหัส 59 บรรจุรับราชการรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.53

3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ครูคืนถิ่น” รหัส 59 บรรจุรับราชการรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.53
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “ครูคืนถิ่น” ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการบรรจุรับราชการรอบแรก จำนวน 97 คน จากทั้งหมด 115 คน คิดเป็นร้อยละ 84.35 ทั้งนี้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่งมาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน ลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษา

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขอบขอบคุณภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8363992 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558