มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. รับรางวัล Popular Vote หนังสั้น “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนฯ”

3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ทีม Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. รับรางวัล Popular Vote หนังสั้น “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนฯ”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Rustic Studio By Nithed CMRU ได้แก่ นายธนาวุธ เกตุชีพ, นายศักรินทร์ เตอเก, นางสาวอารียา บุญมาตุ่น และนางสาวสุพัตตรา แย้มประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดหนังสั้น ภายใต้คณะทำงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ในหัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID – 19” จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสื่อให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเป็นสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการเตรียมความพร้อมรับมือทุกมิติ ทั้งระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับประเทศ ร่วมรับชม ผลงานทีม Rustic Studio By Nithed CMRU ได้ที่ www.youtube.com/watch?v=aPbhk7LPGOA
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอบขอบคุณข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8363868 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558