มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อ Sci-Tech CMRU Education Expo 2022

3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อ Sci-Tech CMRU Education Expo 2022
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับอาจารย์ คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ภายในกิจกรรมมีการแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 6 ห้อง เพื่อให้นักเรียนเลือกรับฟังข้อมูลตามความสนใจ ได้แก่ ห้องที่ 1 Pure Science & Sci Education, ห้องที่ 2 Data Science & Math, ห้องที่ 3 Health & Environment, ห้องที่ 4 Computer, ห้องที่ 5 Design & Engineering และห้องที่ 6 Home Economic พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำ แนะแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงของที่ระลึก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชม Sci-Tech CMRU Education Expo 2022 ย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=387038259792447

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8363891 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558