มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 

มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  คณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา นำโดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง และ ผศ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ ได้ดำเนินการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2561-2564 จำนวน 9 คน ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ คือ เพื่อรับฟังปัญหา พูดคุย และติดตามนิเทศนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้านการเรียนการสอนและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ข้อคิดเห็นด้านการดูแลและความเป็นอยู่ของนักศึกษา ภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่

 


ภาพ – ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th