มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting

 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม”

(World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภาควิชาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภายใต้การสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม ผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษากรมอนามัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ให้สตรีไทยใส่ใจดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งเต้านม” และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งในปีนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นศูนย์ (Node) ในการดูแลเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทาง Application BSE (Breast self-examination) นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"  ผลการประกวดมีดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม THREE GIRLS นางสาวณิชภนันท์  อิสระ, นางสาวบงกชพร  ชมพู และ นางสาวฟารีนี  มะระเปะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานโดย นางสาวปิยรัตน์  ณะสายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานโดย นางสาวสุธินี  ใจผุยรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่

ทีมนาคอเฮือ นางสาวจันทิมา  เรือนน้อย, นางสาววิภาวดี  ศรีคีรีรักษา และนายยศนันท์  นามวงศ์,

ทีมโมอาลิสต์ โดยนางสาวชัชญา  กลิ่นหอม,

ทีม TWO B นางสาวเบญจพร  ธิมา, นางสาวศรสวรรค์  กันทะมูล

และ ผลงานโดยนางสาวณัฐริกา  จันทร์ต๊ะเหล็ก


 

ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th