มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022

 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน

CMRU Education Expo 2022เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับอาจารย์ คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งมีการแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ทั้ง 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน, สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของแต่ละสาขาวิชาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน และการทำงาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage :  CMRUEduExpo2022ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> Click

รับชมFaceBook Live ย้อนหลัง >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th