มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. รับมอบโล่รางวัล การประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"

 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. รับมอบโล่รางวัล

การประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" 


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์  หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามมหาวิทยาลัย รับมอบโล่รางวัลการประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" จาก แพทย์หญิง สิดาพัณณ์ ยุตบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมการประกวดดังกล่าว ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม THREE GIRLS นางสาวณิชภนันท์  อิสระ, นางสาวบงกชพร  ชมพู และ นางสาวฟารีนี  มะระเปะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานโดย นางสาวปิยรัตน์  ณะสาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานโดย นางสาวสุธินี  ใจผุย และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ทีมนาคอเฮือ นางสาวจันทิมา  เรือนน้อย, นางสาววิภาวดี  ศรีคีรีรักษา และนายยศนันท์  นามวงศ์, ทีมโมอาลิสต์ โดยนางสาวชัชญา  กลิ่นหอม, ทีม TWO B นางสาวเบญจพร  ธิมา, นางสาวศรสวรรค์  กันทะมูล และ ผลงานโดยนางสาวณัฐริกา  จันทร์ต๊ะเหล็ก ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จึงได้มอบโล่รางวัลดังกล่าวเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งมอบแก่นักศึกษาเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลต่อไป

 

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา  เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ชมภาพผลงานนักศึกษา >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8363992 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558