มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

 

 

 

วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม.

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี นายวิธวิทย์ คำใจ นายกสโมสรนักศึกษา ร่วมกับนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มนักศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรม "วิศวกรสังคม" ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ วาดภาพระบายสีเพื่อตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารธนาคารขยะ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับครู บุคลากรและนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อีกด้วย

 ภาพ – ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 


 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th