มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญชวนครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมรับชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.

ขอเชิญชวนครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ

ร่วมรับชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565  
รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน Human CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live โดยแนะนำหลักสูตรทั้ง 17 หลักสูตร และอีก 7 หลักสูตรร่วมผลิต ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษารุ่นพี่ มาให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ( Bachelor of Arts Program in Tourism)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Bachelor of Arts in Community Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (Bachelor of Arts Program in Western Music)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Laws Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (Bachelor of Arts French for Service Industry)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (Bachelor of Arts Program in Korea)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Bachelor of Arts Program in Chinese)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Bachelor of Arts Program in Japanese)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics )

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (Bachelor of Arts Program in Arts and Design)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Bachelor of Arts Program in Performing Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (Bachelor of Arts Program in Cultural Studies)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (Bachelor of Arts (Information and Library Science)

และ หลักสูตรร่วมผลิต 7 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาดนตรีศึกษา ,สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชานาฏศิลป์ ,สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทาง Facebook Fanpage :  CMRUEduExpo2022 และติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> Click

รับชมFaceBook Live ย้อนหลัง >> Click

กำหนดการรับนักศึกษา TCAS2565 >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466232 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558