มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดบรรยาย "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในท้องถิ่นกันดารภาคเหนือพ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2535"

 

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จัดบรรยาย

"พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในท้องถิ่นกันดารภาคเหนือพ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2535"เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในท้องถิ่นกันดารภาคเหนือพ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2535" โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM Meeting  ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click

ติดตามอ่านงานวิจัย ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8368897 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558