มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทย

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทย
                    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 5 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ)วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                    ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อทวยราษฎร์ เรื่อง “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในท้องถิ่นกันดารภาคเหนือ พ.ศ. 2505 – 2535” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466384 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558