มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

17 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การปฐมนิเทศนักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการบรรยายเรื่อง “ฝึกงานอย่างไรให้หน่วยงานรับทำงาน” โดยคุณศรีไพ  สุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเล่าประสบการณ์และให้แนวทางกับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์กับหน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558วัชระ  ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // ภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

........................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

    คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074408 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558