มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่              

จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาในหัวข้อ ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต'' ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวปิดงานสัมมนา

ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการชุมชน และประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ตำเเหน่ง รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร   ผู้สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/SinghaNakornpingCMRU/

ข้อมูล : อ.พิชชาพร โอภาศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูล : นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th