มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 หลักสูตร รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 820 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตน และเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังจะเป็นกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน Hard Skills และโดยเฉพาะทักษะทางด้าน Soft Skills โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และฝึกงานอย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค Digital Disruption”ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นเพื่อการฝึกงานแบบปังๆ”

ดำเนินการจัดโครงการและควบคุมโดย อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่             

 

ข้อมูล : อ.พิชชาพร โอภาศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูล : นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th