มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมแสดงดนตรี งาน Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19

 

หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.

ร่วมแสดงดนตรี งาน Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก)

ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2564 หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรดุริยางค์สากลร่วมกิจกรรม Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ในรูปแบบ “New Normal" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี และ อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือจัดขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และ ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ,  พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายสมฤทธิ์ ไหคำ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ TTAA และ นายนวพล คันธวนิช ประธานกองทุน We Love Chiang Mai ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


 
ภาพ – ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567419 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558