มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564

8 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักศึกษา วัดพระสิงห์ราชวรมหาวิหาร จัดทำโครงการธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2564 ขึ้น                  ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมก่อนสอบ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และ กำหนดจัดสอบ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      ทางสำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวงโดยความเห็นของมหาเถรสมาคม จึงประกาศแจ้งเลื่อนการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการการสอบครั้งใหม่                  ให้ทราบอีกครั้ง  

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายโสภณ พรมจิตต์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9755 5654

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466503 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558