มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ
                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่ายในด้านวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
                    นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการให้บริการวิชาการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานทั้งสองให้มากที่สุด โดยมีความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการและการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ , ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน เกิดประโยชน์จากประสบการณ์การทำงานจริง และความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันต่อไป
                    ขณะที่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันต่อยอดทางด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด โดยทาง มร.ชม. ยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุด
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466325 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558