มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 อำนวยความสะดวกแก่ เดินหน้าบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม

12 พฤศจิกายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 อำนวยความสะดวกแก่ เดินหน้าบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม
                    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการนำของ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม ในการตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน อาคารอเนกประสงค์(ด้านข้างหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 Astrazeneca จำนวน 1,650 คน และมีประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ลงทะเบียนการจองล่วงหน้า จำนวน 79 คน
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466485 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558