มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์

12 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip”

สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” ซึ่งจัดโดย Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ งานสัมมนา Business & Society Forum (Thailand) ในหัวข้อ “Sustainable Tourism” โดยมี ผศ. ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic, Singapore จำนวน 141 คน  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 114 คน ในกิจกรรม “Singapore & Thailand Virtual Trip 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นับเป็นกิจกรรมที่สานสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทักษะด้านภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีภาพ – ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว :นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th