มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณาจารย์ วจก. มร.ชม. บริการวิชาการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้โครงการ U2T

17 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณาจารย์ วจก. มร.ชม. บริการวิชาการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้โครงการ U2T
        อ.ดร.อุไร ไชยเสน หัวหน้าสถานวิจัยและอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ภาควิชาการตลาด และ อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตลาดดิจิทัล การตลาดออฟไลน์ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์"  เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่        การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย ตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเรื่อง “ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”  โดยมีอาจารย์โฆษิต ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชน สังกดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 


ภาพ - ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466215 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558