มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

17 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีขอบเขตความมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานและทักษะวิชาชีพทั้งในรูปแบบ up skill RE skill และ New skill ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและงานวิจัยให้สามารถ เข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466277 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558