มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขานรับนโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล” รณรงค์สร้างความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

19 พฤศจิกายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มร.ชม. ขานรับนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล รณรงค์สร้างความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือแก่ประชาชน ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

                    ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และหน่วยงานเทียบเท่าจึงได้ร่วมกันรณรงค์สร้างความโปร่งใส เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรด้วยการ งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาลพร้อมเชิญชวนส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส พร้อมรวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466273 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558