มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่

19 พฤศจิกายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ลี อุกฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมคณะได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมพบปะหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาเกาหลี ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในสาธาณรัฐเกาหลีที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466262 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558