มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มร.ชม. ชวนผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการ Chiangmai Organic Hub มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล

23 พฤศจิกายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มร.ชม. ชวนผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ร่วมโครงการ Chiangmai Organic Hub มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Organic Hub เพื่อมุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมโครงการเพื่ออบรมและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การอบรมหลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การประเมินความเสี่ยงแปลง การจับพิกัดแปลง การวางแผนผังแปลง เก็บตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลง การจัดทำเอกสารและแบบบันทึกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ เช่น PGS, IFOAM, NOP-USDA กับหน่วยงานตรวจประเมินให้การรับรอง
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/RnLBUQ9Pe75fn5dAA หรือทาง Facebook : www.facebook.com/ECOA.CMRU เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 862738 และ 090 – 8954165


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466236 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558