มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021

30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Expo 2021อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานภาคการประชุม ในหัวข้อ ราชภัฏเชียงใหม่ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอภาคการประชุมได้แก่ผลงานวิจัยเรื่องการผลิตวัสดุบำบัดน้ำบาดาลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและออกแบบระบบบำบัดน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค โดย อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล และ อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการอบแห้งแบบไฮบริดสำหรับอบแห้งด้วยพลังงานสะอาด โดย ผศ.ดร. ฉัตรชัย เครืออินทร์ , อ.ดร. ชเนษฏ์ วิชาศิลป์ และ อ.ดร. ธัญนันท์ ฤทธิ์มนี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากน้ำเชื่อมลำไยตกเกรด โดย อ.มยุรี ชมภูงาม และ  อ.สิขเรศ คงแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ – ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8555043 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558