มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัด Facebook Live Q&A กับ TCAS CMRU รอบ Portfolio ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัด Facebook Live Q&A กับ Tcas CMRU รอบ Portfolio

ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดกิจกรรม Facebook Live Q&A กับ Tcas CMRU รอบ Portfolio ทาง Facebook Fanpage รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมึ อ.พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ข้อมูลประเด็นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ตอบข้อสงสัยให้ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีการศึกษา 2565  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ศิษย์เก่าจากภาควิชาต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูลทั้งนี้ สำหรับการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกำหนดการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามรับชมการให้ข้อมูลในกิจกรรม Q&A กับTcas CMRU รอบ Portfolio ย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ Facebook Fanpage รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลการรับนักศึกษาได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 5388 5979

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


รับชมการให้ข้อมูลย้อนหลัง >> Click

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8561064 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558