มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ

30 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ


 

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับอนุญาต ให้เปิดอบรมในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร นั้น       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้ร่วมกับภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ณ         ห้องประชุม  เอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ      จากภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 


ภายในงานจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การบรรยายหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร โดย รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย การบรรยายเรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค การสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอาหารโดย อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ และการบรรยายหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารโดย นายเอกรินทร์ วินันท์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน


ภาพ – ข้อมูล : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8554922 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558